വ്യർത്ഥമാം പൊങ്ങച്ചമെങ്ങും (1637)

Indian translations> വ്യർത്ഥമാം പൊങ്ങച്ചമെങ്ങും (1637)
800px-Andreas_Gryphius_1.jpg

Es ist alles Eitel (1637)

Andreas Gryphius* (1616 - 1664)

ആന്ത്രെയാസ് ഗ്ര്യിഫിയൂസ്

800px-Andreas_Gryphius_1.jpg

വ്യർത്ഥമാം പൊങ്ങച്ചമെങ്ങും (1637)

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Du sihst/ wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.
Was dieser heute baut/ reist jener morgen ein:
Wo itzund Städte stehn/ wird eine Wiesen seyn/
Auff der ein Schäfers-Kind wird spielen mit den Herden

==Modernisierte Fassung des Originals aus Wikipedia.org==

Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein:
Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiese sein,
Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.

എവിടെ നോക്കീടുകിലും, നീ കാണുവതീ ഭൂവിൽ വ്യർത്ഥതമാത്രം.

ഇന്നിവൻ പണിയുന്നതെന്തോ, വേറൊരുത്തനതു നാളെ തകർത്തെറിഞ്ഞിടുന്നു.

എവിടെയിന്നു നിൽപ്പൂ നഗരങ്ങൾ, തീരുമതൊരു പുൽമേടായി.

അവിടെയുല്ലസിക്കും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുമാ- യൊരിടയന്റെ കുഞ്ഞു്.

Was itzund prächtig blüht/ sol bald zutretten werden.
Was itzt so pocht vnd trotzt ist morgen Asch vnd Bein/
Nichts ist/ das ewig sey/ kein Ertz/ kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück vns an/ bald donnern die Beschwerden.

==Modernisierte Fassung des Originals aus Wikipedia.org==

Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden.
Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch’ und Bein,
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

ഇന്നിപ്പോൾ സമുജ്ജ്വലമായിത്തിളങ്ങുന്നവ- യുടനെ ചവിട്ടി മെതിക്കേണ്ടതാം.

ഇപ്പോളത്ര പ്രകമ്പനത്തോടെതിരിടുന്നവ, നാളെ ചാരവുമസ്ഥിയുമാകും.

നിത്യമെന്നതായൊന്നുമില്ലപോൽ, പിത്തളയോ, വെണ്ണക്കല്ലോ ഒന്നുമേയല്ല.

ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യം നമ്മെ നോക്കിച്ചിരിക്കും, താമസിയാതെ ദുരിതപരാതികളിടിമുഴക്കും.

Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spiel der Zeit/ der leichte Mensch bestehn?
Ach! was ist alles diß/ was wir vor köstlich achten/

==Modernisierte Fassung des Originals aus Wikipedia.org==

Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?
Ach
! Was ist alles dies, was wir für köstlich achten,

ഉന്നതകർമ്മങ്ങളുടെ കീർത്തി ഒരു സ്വപ്നം പോൽ മറഞ്ഞു പോം.

പിന്നെ നിസ്സാരനാം മനുഷ്യനോ കാലത്തിന്റെ കളി ജയിക്കേണ്ടതു്?

ഹാ! ഇതെല്ലാമെന്താണു്, നാം രമണീയമെന്നാദരിക്കുന്നവ, ജീർണ്ണിച്ച

Als schlechte Nichtigkeit/ als Schatten/ Staub vnd Wind;
Als eine Wiesen-Blum/ die man nicht wider find’t.
Noch wil was ewig ist/ kein einig Mensch betrachten!

==Modernisierte Fassung des Originals aus Wikipedia.org==

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind;
Als eine Wiesenblum’, die man nicht wieder find’t.
Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten!

നിശ്ശൂന്യതയും, നിഴലും, പൊടിയും കാറ്റും, പുൽമേട്ടിലെ

വീണ്ടും കണ്ടുകിട്ടാത്ത പൂവുമാണു് !

എന്നാൽ നിത്യമായതു് ഒരു മനുഷ്യനും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല !

Glossary

Courtesy: Wikipedia for the modern version of the poem. From: W. GRABERT und A. MULOT. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR. BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG, 15 . Auflage, 1971, S.120

Author Photo: Von Philipp Kilian - zeno.org, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7544083 - Photo: By Unknown artist - http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70255419, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48700614