വൈകിയ വേള

Indian translations> വൈകിയ വേള
Ludwig_Achim_von_Arnim_&_Clemens_Brentano.jpg

Verspätung

ക്ലേമെൻസ് ബ്രെൻറ്റാനോ(1778-1842), അഹീം ഫൊൺ ആർണിം (1781-1831)

Clemens Brentano, Achim von Arnim

Ludwig_Achim_von_Arnim_&_Clemens_Brentano.jpg

വൈകിയ വേള

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Mutter, ach Mutter! es hungert mich

Gieb mir Brod, ſonſt ſterb ich.

Warte nur mein liebes Kind!

Morgen wollen wir ſaͤen geſchwind.

അമ്മേ വിശക്കുന്നു വേഗം ലേശം

റൊട്ടി തരൂ നീ കഴിക്കാൻ

ഇത്തിരി കാക്കു നീ മോനേ നാളെ

യിപ്പാടം നമ്മളുഴില്ലേ?

Und als das Korn geſaͤet war,

Rief das Kind noch immerdar:

Mutter, ach Mutter es hungert mich

Gieb mir Brod, ſonſt ſterb ich.

Warte nur mein liebes Kind!

Morgen wollen wir aͤrndten geſchwind.

പാടമുഴുതു കഴിഞ്ഞൂ, കുഞ്ഞു

വീണ്ടും കരഞ്ഞു പറ‍‌ഞ്ഞൂ

അയ്യോ വിശന്നു ചാവുന്നൂ, റൊട്ടി

യമ്മേ തരിക നീ വേഗം

തെല്ലൊന്നു കാക്കുക കുഞ്ഞേ നാളെ

ത്തന്നെ നാം ചോളം വിതയ്ക്കും

Und als das Korn geaͤrntet war

Rief das Kind noch immerdar:

Mutter, ach Mutter! es hungert mich,

Gieb mir Brod, ſonſt ſterbe ich.

Warte nur mein liebes Kind!

Morgen wollen wir dreſchen geſchwind.

പാടം വിതച്ചതു കൊയ്തൂ, കുഞ്ഞു

പാടേ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞൂ

അമ്പൊടെന്നമ്മേ വിശന്നു ചാവും

മുമ്പു തരൂ റൊട്ടി തിന്നാൻ

ഇത്തിരി കൂടി നീ കാക്കൂ നാളെ

യിച്ചോളമെല്ലാം മെതിയ്ക്കും

Und als das Korn gedroſchen war,

Rief das Kind noch immerdar:

Mutter, ach Mutter! es hungert mich,

Gieb mir Brod, ſonſt ſterbe ich.

Warte nur mein liebes Kind!

Morgen wollen wir mahlen geſchwind.

ചോളം മെതിച്ചു കഴിഞ്ഞൂ, കുഞ്ഞു

ചേലിലീവണ്ണം മൊഴിഞ്ഞൂ

അമ്മേ വിശന്നു ചാവുന്നൂ ഉടൻ

തന്നെ തരൂ റൊട്ടി തിന്നാൻ

അല്പവും കൂടി ക്ഷമിക്കൂ നാളെ

യിച്ചോളം നമ്മൾ പൊടിക്കും

Und als das Korn gemahlen war,

Rief das Kind noch immerdar:

Mutter, ach Mutter! es hungert mich,

Gieb mir Brod, ſonſt ſterbe ich.

Warte nur mein liebes Kind!
Morgen wollen wir backen geſchwind.

ചോളം പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞൂ, കുട്ടി

യേവം കരഞ്ഞൂ പറഞ്ഞൂ

അയ്യോ വിശന്നുപൊരിഞ്ഞീടുന്നു,

വയ്യേ, തരൂ റൊട്ടി വേഗം

മോനേ നീ കാക്കുക ലേശം കൂടി

നാളെ നാം റൊട്ടി ചുടില്ലേ?

Und als das Brod gebacken war,
Lag das Kind ſchon auf der Bahr.

റൊട്ടിയടുപ്പത്തു ചുട്ടൂ, ശവ

പ്പെട്ടിയിൽ കുട്ടി ശയിപ്പൂ!!

Glossary

Des Knaben Wunderhorn, Alte deutsche Lieder. Achim von Arnim (GND, Wikipedia, ADB/NDB)

Clemens Brentano (GND, Wikipedia, ADB/NDB)1808, Mohr und Zimmer, Heidelberg (Bd. 2 von 3), 1. Auflage

Source: https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/arnim_wunderhorn02_1808?p=22

Arnim, Achim von; Brentano, Clemens: Des Knaben Wunderhorn. Bd. 2. Heidelberg, 1808.

Photo courtesy: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwig_Achim_von_Arnim_%26_Clemens_Brentano.jpg

Thanks to the sites Deutsch Text Archiv and Wikimedia Commons

The letter aͤ in geſaͤet, aͤrndten etc. was used for ' ä ' in the types of 18th century.

The letter ſ in ſonſt, ſterb etc. were used for 's' in the types of 18th century.