മലരമ്പനെതിരെ

Indian translations> മലരമ്പനെതിരെ
CatharinaReginavGreiffenberg_Kopie.jpg

Gegen Amor

കാതറീന റജീനാ ഫൊൺ ഗ്രായ്ഫൻബെർക്(1633-1694)

Catherina Regina von Greiffenberg (1633-1694)

CatharinaReginavGreiffenberg_Kopie.jpg

മലരമ്പനെതിരെ

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Der kleine Wüterich mag mit den Pfeilen spielen

und tändeln, wie er will: er gewinnet mir nichts ab,

weil gegen seine Pfeil ein Demant Herz ich hab.

Er machet mich nicht wund, ich darf nit Schmerzen fühlen.

തെമ്മാടി പുഷ്പശരനമ്പുകളെയ്തു തോന്നു-

മ്പോൽ കേളിയാടിടുകിലെന്തു ഫലം നിനച്ചാൽ?

എൻ ഹൃത്ത് വജ്രസമമാണതു, ഹാ മുറിക്കാ-

വല്ലേതു,മില്ല മമ വേദന തെല്ലു പോലും.

Er mag mit tausend List auf meine Freyheit zielen.

Ihm ich, dem blinden Kind, ein Zucker-Zeltlein gab:

er meint', es wär mein Herz. O leicht-geteuschter Knab!

Ich will mein Mütlein noch an deiner Einfalt kühlen.

ഉണ്ടാമിവന്നു ബഹുകൗശലമെൻ ഹൃദന്തം

ഖണ്ഡിക്കുവാൻ, ഒരു ദിനം അവനേകിനേൻ ഞാൻ

തേൻ പന്ത, ലെൻറെ കരളെന്നു നിനച്ചു പാവ-

മന്ധൻ കിശോര, നതിലെൻറെ മനം കുളിർത്തൂ.

Schau, wie gefällt dir das! trotz, spräng mir diesen Stein

mit deinem goldnen Pfeil. Der Lorbeer soll mich zieren,

nicht deine Dornen-Ros' und Myrten-Sträuchelein.

സൗവർണ്ണബാണമതിനാൽ ശിഥിലീകരിക്ക

നീയ്യീക്കഠോരശില, യിഷ്ടമിതെങ്കിലും തേ;

ശീർഷം ലതാമുടിയലംകൃതമാക്കുമേറ്റം,

മുള്ളാർന്ന നിൻറെ പനിനീർമലർ ഗന്ധഹീനം.

Du meinst es sey nur Scherz, ich wolle mich vexiren.

Nein! nein! die süße Ruh soll mir das Liebste seyn,

mein tapfres Herz soll nichts als Ruh und Freyheit spüren.

അല്ല,ല്ലെനിക്കു പ്രിയമ,ല്ലയി നീ നിനച്ച

നർമ്മം, സ്വനിന്ദയതുമല്ലഭികാമ്യമൊട്ടും;

ചൈതന്യസംഭൃതമതാം മമ ഹൃത്തിനേറ്റം

സ്വാതന്ത്ര്യവും സുചിരശാന്തിയുമാണു പഥ്യം

Glossary

Courtesy: https://www.abipur.de/gedichte/analyse/26646-gegen-amor-greiffenberg.html

Photo: https://de.wikipedia.org/wiki/Catharina_Regina_von_Greiffenberg#/media/Datei:CatharinaReginavGreiffenberg_Kopie.jpg