പെൺകൊടി കടൽക്കരയിൽ നിന്നു (1832)

Indian translations> പെൺകൊടി കടൽക്കരയിൽ നിന്നു (1832)
Heinrich_Heine-Oppenheim.jpg

Das Fräulein stand am Meere

Heinrich Heine (1797 – 1856)

ഹായ്ൻ റിയ്ഹ് ഹായ്നെ

Heinrich_Heine-Oppenheim.jpg

പെൺകൊടി കടൽക്കരയിൽ നിന്നു (1832)

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Das Fräulein stand am Meere

Und seufzte lang und bang,

Es rührte sie so sehre

Der Sonnenuntergang.

നോക്കി നിന്നാളൊട്ടു നേര

മാപ്പെൺകുട്ടി കടൽക്കരെ

സൂര്യൻ താഴുന്നതും നോക്കി

സോൽക്കണ്ഠം നെടുവീർപ്പൊടേ.

ഏറെ സ്പർശിച്ചിതർക്കൻെറ

പതനം കന്യയാളിനെ

»Mein Fräulein! sein Sie munter,

Das ist ein altes Stück;

Hier vorne geht sie unter

Und kehrt von hinten zurück.«

"മോളേ, നീ വെടിയല്ലേ നി

ന്നുത്സാഹം, ഇതു നാടകം.

എത്രയോ കാലമായ്, മുമ്പി

ലസ്തമിക്കു,മതിൽ പരം,

പിന്നിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തു,

മാവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെയും."

Glossary

Poet's Picture Courtesy: commons.wikimedia.org

Poet's Picture: By Dirk Schmidt (Celsius auf Wikivoyage) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=671132