പ്രാർഥന

Indian translations> പ്രാർഥന
Eduard_Mörike.jpg

Gebet

Eduard Mörike (1804-1875)

എഡ്വാർഡ് മ്വേറിക്കേ

Eduard_Mörike.jpg

പ്രാർഥന

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Herr! schicke, was du willt,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, daß beides
Aus deinen Händen quillt.

നിന്നിഷ്ടം പോലയച്ചീടുക

സുഖകരമാം തുഷ്ടിയോ കഷ്ടമോ ര-

ണ്ടായാലും തൃപ്തനീ ഞാനറിവു

അവ ഭവൽപ്രേഷിതം എന്ന സത്യം

Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden.

എന്നാൽ തുഷ്ടിയിൽ മുക്കിടൊല്ല,

യതുപോൽ കഷ്ടത്തിലും രണ്ടിനും

മധ്യേയുള്ളൊരവസ്ഥയാണയി

വിഭോ ധന്യം, മിതത്വം ച തത്.

Glossary

Photo of the Poet: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1684122

Poem courtesy: https://www.gedichte7.de/gebet-moerike.html

ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

Malayalam Meter: Shardoolavikreeditham