ജീവിതപ്പാതി (1804*)

Indian translations> ജീവിതപ്പാതി (1804*)
FK_Hiemer_-_Friedrich_Hölderlin_(Pastell_1792).jpg

Hälfte des Lebens

Friedrich Hölderlin (1770-1843)

ഫ്രീദ്റിഹ് ഹ്യോൾഡർലിൻ (1770-1843)

FK_Hiemer_-_Friedrich_Hölderlin_(Pastell_1792).jpg

ജീവിതപ്പാതി (1804*)

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

പീതവർണ്ണം പിയറിൻ കനികളും

വന്യമാകും പനിനീർസുമങ്ങളും

തിങ്ങിടുന്ന സരസ്സിലേയ്കന്തിയിൽ

ഹന്ത താണു വരുന്നു വസുന്ധരാ.

ചുംബനത്തിൻെറ മുഗ്ദ്ധലഹരിയിൽ

താന്തരാമരയന്നങ്ങൾ പൊയ്ക തൻ

ശാന്തശുദ്ധസലിലത്തിൽ മുക്കുന്നു

സാന്ദ്രമോദം സ്വഗാത്രം, സകൗതുകം.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.

HölderlinturmTübingen.jpg

See note below**

വന്നു കൂടും കൊടുംതണുപ്പാർന്ന ഹേ-

മന്ത, മെങ്ങിനെ കണ്ടെത്തിടുന്നു ഞാൻ,

ഫുല്ലപുഷ്പസമാവൃതദാരുവു-

മർക്കരശ്മിയും ഭൂവിൻ നിഴൽകളും?

നീരവം നിലകൊള്ളുന്നിതേ മതിൽ

ശീതമാർന്നു മൃതപ്രായമായി ഹാ,

കാറ്റടിയ്ക്കേ കലപില കൂട്ടുന്നു

കാറ്റുകാട്ടികൾ ദൂരസ്ഥലികളിൽ

Glossary

*This poem, written in 1804, is unique, prophesying the next half of the life time of the poet as a dark one. Hölderlin’s life was split neatly in two: his first 36 years, from 1770 to 1806; and the 36 years from 1807 to 1843, which he spent as a madman holed up next to the tower, in the home of Ernst Zimmer, a carpenter. The poet lived the first half of his existence out and about in the broader world, relatively engaged with current events, only to then spend the second half entirely cut off from the outside world. Now this tower is known as Hölderlin Tower - See Agamben and Price, Hölderlin's Madness: Chronicle of a Dwelling Life, 1806–1843 (The Italian List) in: https://mitpressbookstore.mit.edu/book/9781803091150

*Das Gedicht "Die Hälfte des Lebens" (1804) ahnt so dunkel die dunkle Hälfte Hölderlins Lebens (1806-1843)

**Hölderlin Tower in Tübingen, by Thomgoe; modified by Wildfeuer - Wikipedia Bild:Hoelderlinturm.jpg, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1268641

Poet's Picture: Von Franz Carl Hiemer - Zeno.org, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=