ക്യൂറൻബെർഗറുടെ പരുന്തു പാട്ടു് (1160)

Indian translations> ക്യൂറൻബെർഗറുടെ പരുന്തു പാട്ടു് (1160)
Codex_Manesse_Der_von_Kürenberg.jpg

Das Falkenlied des Kürenbergers (1160)

Der von Kürenberg (c.1160)

ദേയ്ർ ഫൊൺ ക്യൂറൻബർഗ്

Codex_Manesse_Der_von_Kürenberg.jpg

ക്യൂറൻബെർഗറുടെ പരുന്തു പാട്ടു് (1160)

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Ich zog mir einen Falken, länger als ein Jahr lang.
Als ich ihn gezähmt hatte, wie ich ihn haben wollte,
und ich sein Gefieder mit Goldfäden schön umwunden hatte,
hob er sich in die Höhe und flog in fremde Reviere.

ഒരു പരുന്തിനെ ഞാൻ വളർത്തി,യൊരാണ്ടിലപ്പുറ,മായതോ

വളരെയേറെയിണങ്ങിയെന്നൊ,ടതീവഹർഷമിയന്നു ഞാൻ

പൊൻനിറത്തിലതിൻെറ തൂവ്വലിൽ നാടയൊന്നണിയിക്കവേ

പൊന്തിയങ്ങു വിയത്തിലേയ്ക്കു പറന്നകന്നിതവൻ തദാ.

Seither sah ich den Falken schön dahinfliegen:
er führte an seinem Griff (‚Fuß‘) seidene Riemen,
und sein Gefieder war ganz rotgolden.
Gott sende sie zusammen, die einander gerne lieb sein wollen.

കണ്ടു പിന്നെയൊരിക്കൽ ഞാനതു ചന്തമോടു പറക്കയാം

പട്ടുകവണകൾ രണ്ടു കാലിലുമിട്ടു കൊണ്ടു രസാവഹം,

പൊന്നു പോലെ വിളങ്ങിടുന്നിതു തൂവ്വലും, പരമീശ്വരൻ

ഒന്നു ചേർക്കു,മതീവവാഞ്ഛ കലർന്നതാം കമിതാക്കളെ.

Glossary

The stanza form of this poem Middle High German is called “Kürenbergerstrophe” and was adopted from the Nibelungenlied, which not only corresponds to it formally, but is also generally believed to evoke Kürenberger’s “Falkenlied” in Kriemhild’s Falcon Dream. See https://de.wikipedia.org/wiki/Der_von_K%C3%BCrenberg

‚Ich zôch mir einen valken mêre danne ein jâr.
Dô ich in gezamete, als ich in wolte hân,
und ich im sîn gevidere mit golde wol bewant,
er huop sich ûf vil hôhe und vlouc in anderiu lant.

Sît sach ich den valken schône vliegen:
er vuorte an sînem vuoze sîdîne riemen,
und was im sîn gevidere alrôt guldîn.
Got sende si zesamene, die geliep wellen gerne sîn.

Poet's picture: By Master of the Codex Manesse - http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0121, Public Domain,

Poet's Picture courtesy: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=193766

The Meter used by the translators is Mallika

വൃത്തം മല്ലിക - രം സജം ജഭ രേഫമിഗ്ഗണയോഗമത്ര ഹി മല്ലിക