എച്ചേ ഹോമോ –- ഇതാ മനുഷ്യൻ (1882*)

Indian translations> എച്ചേ ഹോമോ –- ഇതാ മനുഷ്യൻ (1882*)
Nietzsche187a.jpg

Ecce Homo (1882*)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

ഫ്രീദ്റിയ്ഹ് നീത്ഷെ (1844-1900(

Nietzsche187a.jpg

എച്ചേ ഹോമോ –- ഇതാ മനുഷ്യൻ (1882*)

Translated by : K. Mathew John, P. Madhavan

Ja! Ich weiß, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr′ ich mich.

Licht wird alles, was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich.

അറിയാമെനി,ക്കെവിടെ നിന്നു വന്നു ഞാനെന്നു്

തൃപ്തമാകാ,തൊരു തീജ്ജ്വാല പോലെയാണെന്നു്.

കത്തുന്നു ഞാൻ, ഭുജിക്കുന്നു ഞാനെന്നെ.

വെളിച്ചമായിടുന്നെന്തും ഞാൻ തൊടുമ്പോൾത്തന്നെ.

കരിയായിടുന്നേതും, തൊട്ടു ഞാൻ വിടുന്നേരം.

ജ്വാല തന്നെ ഞാ, നുറപ്പാണതു നിനയ്ക്കുന്നേരം.

Glossary

Photo of the Poet: By Friedrich Hermann Hartmann - https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/04/10/0b/04100baec90c105729b47f33c371476b.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95970

*Before Nietzsche wrote his autobiography “Ecce Homo” (“Behold the Man”) he wrote this short poem under this title in: ‘Joke, Cunning and Revenge’: Prelude in German Rhymes, No. 62, The Joyous Science. See https://www.zacharyfruhling.com/philosophy-blog/blogging-nietzsche-nietzsches-poetry-ecce-homo. See also Die fröhliche Wissenschaft; sometimes translated as The Joyful Wisdom or The Joyous Science) is a book by Friedrich Nietzsche published in 1882----https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gay_Science