അപരാഹ്നത്തോടു് മന്ത്രിച്ചത്

Indian translations> അപരാഹ്നത്തോടു് മന്ത്രിച്ചത്
GeorgTrakl.jpg

In den Nachmittag geflüstert

ഗെയോർക് ട്രാക്ക്ൾ

Georg Trackl (1877-1914)

GeorgTrakl.jpg

അപരാഹ്നത്തോടു് മന്ത്രിച്ചത്

Translated by : Mathew John K., P. Madhavan

Sonne, herbstlich dünn und zag,

Und das Obst fällt von den Bäumen.

Stille wohnt in blauen Räumen

Einen langen Nachmittag.

ശരത്കാലസൂര്യൻ നിറം കെട്ടു മങ്ങീ,

മരങ്ങളിൽ നിന്നു പഴങ്ങൾ വീഴുന്നൂ,

അപരാഹ്നദൈർഘ്യം തടയുന്നൂ വ്യോമ

സ്ഥലികളിൽ പടർന്നിടും നിശ്ശബ്ദത.

Sterbeklänge von Metall;

Und ein weißes Tier bricht nieder.

Brauner Mädchen rauhe Lieder

Sind verweht im Blätterfall.

അഹോ, ലോഹമയ മരണനാദങ്ങൾ,

വെളുത്തൊരു മൃഗം പിടഞ്ഞു വീഴുന്നു,

കൊഴിയും പത്രങ്ങ,ളവയ്ക്കൊപ്പം തെന്നി

പ്പറക്കുുന്നൂ ഊതനിറമെഴുന്ന പെൺ-

കൊടികൾ പാടിടുമപസ്വരഗാനം.

Stirne Gottes Farben träumt,

Spürt des Wahnsinns sanfte Flügel.

Schatten drehen sich am Hügel

Von Verwesung schwarz umsäumt.

നിറം പൂശുന്നിതേ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളെ

മതിഭ്രമത്തിൻെറ മൃദുച്ചിറകുകൾ,

അഴൽനിഴലുകൾ മലമുകളിങ്കൽ

കറങ്ങുന്നൂ, പിന്നെയഴുകി വീഴുന്നൂ.

Dämmerung voll Ruh und Wein;

Traurige Guitarren rinnen.

Und zur milden Lampe drinnen

Kehrst du wie im Traume ein.

നുരയുന്ന വീഞ്ഞും തിരക്കൊഴിയുന്ന

സമയവും, സാന്ധ്യപ്രകാശപൂരവും

വിഷാദരാഗങ്ങൾ പൊഴിയുന്ന ഗിറ്റാർ,

മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കും, സ്വപ്നത്തിൻ

തിരുകോവിലിലേയ്ക്കയേ ക്ഷണിക്കുന്നൂ.

Glossary

Poet's Photo: Von K. Trakl - Die Unvergessenen, Herausgeber Ernst Jünger, 1928, Gemeinfrei, <a href="https://commons.wikimedia.org/w

/index.php?curid=10695028">Link</a>

https://www.deutschestextarchiv.de/b-ook/view/trakl_gedichte_1913?p=44